Teori

1. Hva er rehabilitering?

Chronic Care Model

Cronic Care Model (CCM) - en sammensatt prosess

Her beskrives momenter som er viktig for å bygge opp en koordinert og helhetlig tjeneste som støtte rundt brukerens rehabiliteringsprosess.

Temaet presenteres av Gro Berntsen, forsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, NST.

Se Gro Berntsens forelesning:
En pasientsentrert helsetjeneste

Chronic Care Model

Les mer om CCM - The Cronic Care Model