Teori

1. Hva er rehabilitering?

Rehabiliteringspyramiden

Rehabiliteringspyramiden illusterer at det bør finnes ulike former for rehabilitering tilpasset ulike rehabilteringsbehov. 

Rehabiliteringen foregår på ulike nivåer.

Jo høyere nivå i pyramiden du befinner deg,  jo mer spesialisert rehabilitering har du behov for.


 

Nivå 1: Nederst i pyramiden beskrives helsefremming og forebygging. Dette er et rehabiliterende tankesett som man ønsker skal bli førende i måten å jobbe på i helse- og omsorgstjenesten i fremtiden.

Nivå 2: Hverdagsrehabilitering er rehabiliteringstilbud som gir tilbud til nye brukere av hjemmetjenesten og til personer som har endret funksjon på grunn av sykedom eller skade

På disse to nivåene vil det være behov for generalistkompetanse selv om det i enkelte tilfeller vil gis diagnosespesifikk behandling også der. Det vil være behov for kompetanse  f.eks. i tilpasning av omgivelsene, aktivitetstilrettelegging, nettverkskompetanse etc..

Nivå 3:  Det vil også være behov for diagnosespesifikk rehabilitering i kommunene. Dette vil være tverrfaglige team som tilbyr rehabilitering i hjemmet.

Nivå 4: Institusjonsopphold på kommunalt nivå vil det være behov for når rehabiliteringen ikke kan ivartas i hjemmet ved f.eks. stort hjelpebehov, behov for høy intensitet og ved medisinske komplikasjoner.

Nivå 5: På sykehus vil pasientens sykdomsproblemer være svært komplekse og sammensatte. Her vil det være behov for spesialkompetanse i diagnoser og funksjonsprobleme. Det kan være f.eks. nevrologi, ortopedi, revmatologi.