Teori

1. Hva er rehabilitering?

Litteratur

Diethrichs, E. (2007). Hjernens plastisitet - perspektiver for rehabilitering etter hjerneslag Tidsskrift Norsk Lægeforening 2007; 127:1228 – 31

Ekeland, T.J., Heggen, K. (2007) Meistring og myndiggjering, reform eller retorikk?
Gyldendal akademiske forlag,Oslo

Frank, K., Hanssen, K.T. (2013) Du ser jo så godt ut. Kronisk sykdom bak fasaden. 
Gyldendal Norsk forlag AS, Oslo

Helse – og Omsorgsdepartementet ( 2001 ) Forskrift om habilitering og rehabilitering

Helse – og Omsorgsdepartementet ( 2004) Forskrift om individuell plan

Helsedirektoratet (2010) Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag Veileder

Ingstad, B., Eide, A.H. (2007). Rehabilitering i et internasjonalt perspektiv. Tidsskrift Norsk Lægeforening 2007; 127:307 – 8

Normann. T., Sandvin, J. T., Thommesen, H. (2013) Om rehabilitering. Helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset Kommuneforlaget, Oslo

Normann, T. Sandvin J. T., Thommesen H. ( 2013) Om rehabilitering - mot en helhetlig forståelse? Kommuneforlaget

NOU 2001: 22 Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmedes barrierer.

Oliver, M. (1996). Understanding disability, from theory to practice. London: Macmillan.

Solvang, P.K., Slettebø, Å (2012) Rehabilitering: Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Gyldendal Norsk forlag.

Wekre, L.L., Vardeberg K., Skogan, A.H.  m.fl. (2004 ) Lærebok i rehabilitering. Når livet blir annerledes Fagbokforlaget