Teori

2. Hverdagsrehabilitering

Definisjon

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering omfattes av definisjonen i Forskrift om habilitering og rehabilitering Kap. 2 §3:

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

En endring i tilnærming

Tradisjonelt sett så spør man gjerne: "Hva er problemet du trenger hjelp til"?
I hverdagsrehabilitering blir spørsmålet: "Hva er viktige aktiviteter i livet ditt som du ønsker å mestre"?
Det må skje en fokusdreining fra kompensering og hjelp til aktiv deltagelse. Det er større vektlegging av helse og ressurser, fremfor sykdom og begrensninger.
Tilrettelegging i forhold til daglige aktiviteter er derfor de viktigste tiltakene i hverdagsrehabilitering.

Rehabilitering med fokus på hverdagsaktiviteter

  • Fokus på brukerens aktiviter i hverdagen
  • En tilnærmingsmåte  som gjør at personen selv skal sette egne mål for hva som er viktig for han/henne i hverdagen
  • En tverrfaglig tilnærming i forhold til mestring av dagliglivets aktivitter
  • Det er hverdagsaktivitetene som er bakgrunnen for intervensjonen, enten det handler om veiledning, trening, læring, motivering, teknologi eller tilrettelegging
  • En innsats tidlig og intensivt i en tidsavgrenset periode for å styrke funksjons og mestringsevne

Hverdagsrehabilitering er en ny måte å tenke behandling på:

  • Istedenfor bare passivt å sette inn kompenserende tiltak etter hvert som funksjonsevnen avtar, settes det inn mye ressurser i starten, i håp om å bryte en ond sirkel og hindre eller redusere konsekvensene av et videre problemforløp
  • Istedenfor å heve terskelen for å få hjelp og bare konsentrere ressursinnsatsen om «de som trenger det mest», blir strategien å drive oppsøkende virksomhet og tidlig oppsporing og intervensjon som utgangspunkt for opptrening og hjelp til selvhjelp ut fra den enkeltes ønsker og mål

Når det kommer til stykket, vil de aller fleste klare seg selv i hverdagen og fortsette lengst mulig med de aktiviteter og gjøremål de er vant til og trygge på. For mange kan det imidlertid være en vanskelig barriere å komme i gang med rehabilitering og trening etter alvorlig sykdom eller funksjonstap. Da er det ikke nok bare å få informasjon og veiledning. Like viktig blir det å motivere og støtte.