Teori

2. Hverdagsrehabilitering

Motivasjon

Motivert for endring?
Hverdagsrehabilitering tilbys gjerne som ledd i at forhold har endret seg i hjemmesituasjonen. Kroppen har kanskje endret seg og man strever med dagligdagse gjøremål. Ofte fordres det av ansatte innen hverdagsrehabilitering at brukeren må være motivert for å få tilbud om rehabilitering.

Hva er motivasjon?
Motivasjon defineres ofte som - "de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å oppnå et mål.» Motivasjon er "det som setter handlinger i gang". Den kraften som gjør at vi føler at vi må gjøre noe eller har lyst til å gjøre noe.

Indre og ytre motivasjon
Typer motivasjon:

  • Indre motivasjon - hvis en person gjør en aktivitet på grunn av interesse for selve aktiviteten, og denne aktiviteten er belønning nok i seg selv
  • Ytre motivasjon - personen gjør noe fordi han ønsker å oppnå en belønning eller et mål utenfor selve aktiviteten.

Å styrke den indre motivasjonen
Indre motivasjon er den sterkeste drivkraften for handling. Ved å gi støtte, oppmuntring og ros styrker du den indre motivasjonen. Dette er med på å øke brukerens mestringsfølelse.

Motiverende intervju
Når tilværelsen har endret seg kan man miste livsmotet og det kan være vanskelig å se muligheter som gir motivasjon til hverdagsrehabilitering. Da kan motiverende intervju være et godt hjelpemiddel. Motiverende intervju er en samtaleteknikk som kan benyttes for å øke en persons motivasjon for endring. Når personen har motstridende tanker og følelser i forhold til å endre egen atferd kan motivasjonen økes gjennom en samtale med en ansatt med slik kompetanse. Det er personens tanker og følelser som står i sentrum, og det er han/hun som bestemmer sin egen fremtid (https://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju).