Teori

2. Hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring

Hverdagsmestring - et rehabiliterende tankesett

Felles holdning for alle involverte

Hverdagsrehabilitering forutsetter en felles rehabiliterende holdning eller et rehabiliterende tankesett for alle som er og jobber rundt brukeren. Dette gjelder både for hjemmetjeneste så vel som ansatte i hverdagsrehabiliteringsteam. Dette grunnleggende tankesettet som styrer hverdagsrehabilitering kalles hverdagsmestring. Det handler om å slippe hjelperrollen, og å la være å overta. Vi skal "holde hendene på ryggen". Dette for å unngå at vi overtar for brukeren. I stedet for å hjelpe skal man være oppmerksom på og tenke ut hvordan brukeren kan komme et skritt videre for å nå sine mål. Vi skal støtte brukerne til å klare å utføre aktivitetene selv.

Mestring uansett funksjonsnivå
Målet er å fremme mestring uansett funksjonsnivå. Det at brukern opplever mestring og kontroll over sin hverdag har betydning i forhold til opplevelse av egenverd og livskvalitet. Fagutøvere som er sammen med bruker, må endre fokus og innta en holdningsendring fra å spørre : ”Hva trenger du hjelp til?”, til å spørre ”Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?” Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltakelse står sentralt.

Å fremme selvstendighet
Målene som brukerne setter seg handler ofte om å minske, utsette og forebygge behovet for hjelp. Som ansatt skal du være oppmerksom på brukerens ressurser. Hva kan han/hun trene på for å bli mer selvstendig? Er det medisinske forhold som påvirker situasjoen? Er det forhold i omgivelsene som kan endres eller tilpasses? Kan man ta i bruk velferdsteknologi? Det kreves en helhetlig tilnærming.

En faglig omstilling kreves
I dag er organisering av hjemmetjenesten lagt opp til fokus på delaktiviteter f.eks. personlig hygiene, ernæring, sårskifte, dusj. Denne organiseringen kan unnlate å fremme helhetstenkning og brukerinvolvering. Det er derfor viktig at ledelse og ansatte i større grad kan innta tenkning omkring hverdagrehabiliteringens prinsipper, som bidrar til at fokus dreies til mer helhetstenkning og mestringsfokus. Og ikke minst at brukerens ressurser legges til grunn for å fremme mestring og delaktighet i behandlingen.

 

Video som beskriver hverdagsmestring