Teori

2. Hverdagsrehabilitering

Hjemmet som arena

Hjemmet som treningsarena

Brukerens eget hjem har optimale forutsetninger for opptrening noe som er praktisk innrettet med tanke på at de fleste har ønske om å klare seg på egen hånd. At hjemmet er en bra plass for rehabilitering beror også på at de fleste kjenner seg trygge når de er hjemme og kan bevege seg innenfor egne rutiner og rytmer, og forholde seg til kjente omgivelser og utfordringer i dagliglivet. Sett fra faglig ståsted blir det også lettere å se brukeren i sitt eget miljø, bli kjent med individuelle utfordringer og ønsker, og legge opp treningen på riktig nivå.

Mange fordeler

Treningen skjer i personens vante omgivelser og i naturlige situasjoner i hverdagslivet. For personen det gjelder, er det mange fordeler med dette. Det er lettere å forstå meningen med rehabiliteringen når den foregår i det samme miljøet som aktivitetene skal utføres i. Videre slipper man problemer med overføring av læring av ferdigheter fra ett miljø til et annet, for eksempel å overføre læring fra sykehusmiljø til hjemmemiljø. I tillegg oppleves ikke treningen som kunstig når den utføres i kjente omgivelser og på samme tid som hverdagsaktivitetene vanligvis utføres.

Sosial deltakelse                                                                                

Når rehabiliteringen skjer i personens hjem og nærmiljø,vil det også falle mer naturlig å inkludere eller samarbeide med personens familie og øvrige sosiale nettverk. Her liggeret  potensial til fellesaktiviteter og til støtte for sosial deltakelse.