Teori

3. Aktiv bruker

Mestring

Mestringens vilkår

"Mestring er å kunne møte livets utfordringer med motstandskraft" (Hilchen Sommerschild, 1998)

Viktige elementer i mestring sier Sommerschield er:

  • tilhørighet - minst en nær fortrolig
  • familien - forutsigbarhet, bekreftelse, tilhørighet
  • nettverket - fellesskap i verdier, sosial støtte, 
  • kompetanse - kunne noe, være til nytte, få og ta ansvar, utfolde nestekjærlighet, møte og mestre motgang.

Sommerschild sier at ved å styrke de sterke sidene vil man skape økt egenverd og motstandskraft.

Kontroll over eget liv

Hverdagsrehabilitering har som mål å styrke og bygge opp under de ressursene hos brukeren som fremmer mestring og opplevelse av egenverd. Mestring handler om følelsen av å ha kontroll over eget liv og å ha krefter til å møte de utfordringer livet gir. Mestringsprosessen gjør at man tilpasser seg den nye virkeligheten, og setter en i stand til å se forskjellen på det man må leve med, og det man selv kan være med på å forandre.


Mer om mestring

Selvstendighet ut fra hva man makter er essensielt for de fleste av oss, men her kan det være hårfine grenser mellom å hjelpe for mye og å hjelpe for lite. Hjelper vi for mye kan vi stimulere til hjelpeløshet og avhengighet. Hjelper vi for lite, kan vi skape motstand mot å prøve å mestre selv. Derfor er det viktig med en tett og god dialog med bruker for få forståelse av hva som er riktig bistand for at vedkommende skal mestre situasjonen.
Menneskets forsvarsmekanismer trår inn dersom man opplever en situasjon som man ikke klarer å takle. Dette skjer for å opprettholde en rimelig indre psykisk balanse. Oftest er dette en ubevisst prosess. Man prøver å unngå problemet ved aktiv benektning, bortforklaring eller ved å unngå å oppsøke problemet.
Noen har en mer aktiv og konfronterende mestringstaktikk. De erkjenner og nærmer seg problemet ved å bli aktive og konfrontere problemet direkte for å løse det. De kan oppsøke mennesker i nettverket som kan hjelpe med å forholde seg til problemet på en hensiktsmessig måte, ved å få følelsesmessig og praktisk støtte, råd og informasjon.
Tilrettelegging og oppmuntring må til for å skape utvikling og vekst. Ofte kan man synes at fremgang er liten i prosessen. Ikke sjelden opplever man at helsepersonell går for fort frem. Her er det helt nødvendig at fagfolk har tålmodighet og ikke forventer for mye for fort i taklingen og mestringen av nye oppgaver. Brukeren må styre prosessen og må få bestemme når han/hun er klar til å ta neste steg.
Det gir en god følelse å mestre noe nytt og utfordrende. Det gir stolthet og selvtillit og man mottar anerkjennelse fra andre. Dette igjen gir motivasjon til å prøve mer. Det som kan gi en enda bedre følelse er å få til noe sammen med andre. Å samarbeide med andre om en oppgave kan forløse mer enn summen av to enkeltprestasjoner. Selvstendighet og mestring i samspill skaper dessuten tilhørighet til andre og tilbakemelding om betydningen av sitt eget bidrag.