Teori

3. Aktiv bruker

Kunnskap

Ny situasjon - behov for kunnskap

Når helsesituasjonen endrer seg kan man trenge ny kunnskap. Man må kanskje utvikle ny ferdigheter, legge om vaner og livsstil. Man må innhente ny kunnskap om de viktigste årsaker til egen sykdom og funksjonssvikt, og vite når det er riktig å be om råd eller oppsøke profesjonell hjelp. Brukeren kan trenge informasjon, rådgivning, veiledning og/ el terapi. Som helsepersonell må man stille seg åpen, utforskende og interessert. Det er brukeren som skal finne veien.

Lære å tolke signal

Helsepersonell må tenke gjennom hva som er relevant for akkurat denne personen og dennes pårørende. Den personen som gir den konkrete helsehjelpen skal gi informasjon knyttet til sitt ansvars- og fagområde. Brukeren bør i den grad vedkommende kan, ta medansvar i behandlinga og hva som kan gjøres for å forebygge komplikasjoner. Brukeren må lære å tolke kroppens signaler.

Vurdere brukerens mottakelighet for kunnskap

Hvordan brukeren skal medvirke må tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon om sin helsetiltand. Dette innbefatter samtykkekompetanse samt personlige, kognitive og sosiale ferdigheter som er avgjørende for personens evne til å få tilgangg til, forstå og anvende helseinformasjon. Man må også vurdere lese- og skriveferdigheter, grunnleggende kroppskunnskap, kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter. Tilbudet må skreddersys personens forutsetninger.

Læringsmåter

Det fins ulike måter å formidle kunnskap på og legge til rette for læring og medvirkning, Vanligst er individuelle samtaler/ veiledning. I en slik sammenheng er det viktig å skape fysiske rammer, avsette tid, invitere brukeren til å ha med pårørende eller ressurspersoner. Systematisk opplæringsprogram vil styrke brukerens mulighet for forståelse og selvstendeighet. Det vil også være viktig å tilby læremiddel, bøker og informasjonsmateriell utviklet for målgruppa. For noen brukergrupper tilbys det opplæringsprogram for ulike diagnosegrupper eller spesielle problemområder ved Lærings- og mestringssentre.

Likemannsarbeid

Likemannsarbeidet er tiltak som skjer i regi av funksjonshemmedes organisasjoner. Likemannsarbeid er hjelp til selvhjelp til mennesker som er i samme situasjon som en selv hvor målet er hjelp, støtte og veiledning .Dette kan gjelde både bruker og pårørende. Dette er et annet tilbud og dekker et annet behov enn det fagpersonell kan bidra med. Utgangspunktet er at den som har skoen på vet best hvor den trykker.