Teori

3. Aktiv bruker

Litteratur

Bollingmo L., Høium K., Johnsen B. (2004) Det er mitt liv: brukermedvirkning og nye hjelperoller i habilitering og rehabilitering Universitetsforlaget, Oslo,

Fyrand, L.(2005) Sosialt nettverk - teori og praksis Universitetsforlaget

Helsedirektoratet (2008) Pårørende - en ressurs  Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512

KS (2011) Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren  Debatthefte

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser - personlig kompetanse i arbeid med mennesker.

Cappelen akademisk, Oslo

St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. Omsorgsplan 2015

Helsedirektoratet (2018)Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten IS-2587