Teori

4. Rehabiliteringsprosessen

Yrkesgruppenes roller

De ulike yrkesgrupper har ulike roller og ansvar
i gjennomføring av rehabiliteringsprosessen.
Her får du oversikt over hvem som har ansvar for hva.

Felles for sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter

 • Vurderer rehabiliteringspotensiale og utarbeider mål og plan sammen med brukeren og samarbeidspartnere
 • Kartlegginger brukerens fysiske, psykiske og sosiale ressurser
 • Leder og koordinerer rehabiliteringsforløp
 • Veileder og instruerer andre faggrupper
 • Følger opp, måler effekter og justerer mål og tiltak
 • Dokumenterer, beskriver og evaluerer brukerforløp

Ergoterapeut

 • Kartlegger brukers aktivitetsønsker (COPM) og ADL-funksjon
 • Utfører aktivitetsanalyser
 • Tilrettelegger og igangsetter trening av hverdagsaktiviteter, (fritid og ADL) i tråd med oppsatte mål
 • Vurderer behovet for tilrettelegginger (hjelpemidler, boligendringer og velferdsteknologi), gir instruksjon og oppfølging i bruken av disse
 • Bidrar til innsikt og mestring av egen situasjon hos borger og pårørende

Fysioterapeut

 • Kartlegger brukerens bevegelsesfunksjon og hvordan dette påvirker hverdagsaktiviteter
 • Vurderer behovet for bevegelseshjelpemidler, og gir instruksjon i bruken
 • Igangsetter individuelt tilpasset trening for å bedre brukers forutsetninger og for å nå de oppsatte målene.
 • Bidrar til innsikt og mestring av egen situasjon hos borger og pårørende

Sykepleier i rehabilitering

 • Kartlegger medisinske forhold og forhold som kan forringe mulighet for akivitet og deltagelse; dette gjelder ernæring, eliminasjon, respirasjon, syn, hørsel, medikasjon osv.
 • Tilrettelegger for samtaler med bruker i forhold til psykisk helse
 • Tilrettelegger for samtaler med pårørende og ivaretagelse av deres situasjon
 • Gir kunnskap om evt. diagnose og konsekvenser av denne, samt viktige forholdsregler i livsførsel
 • Igangsetter individuelt tilpasset tiltak for å bedre brukers forutsetninger for å nå de oppsatte målene.
 • Bidrar til innsikt og mestring av egen situasjon hos bruker og pårørende

Hjemmetrener ved hverdagsrehabilitering (eks. helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjemmehjelper)

 • Jobber under veiledning av ergoterapeut, fysioterapeut og/eller sykepleier med rehabiliteringskompetanse
 • Arbeider rehabiliterende med fokus på hjelp til selvhjelp
 • Motiverer brukere til at ta del i trening
 • Medvirker til dokumentasjon av trening og funksjonsendring