Teori

4. Rehabiliteringsprosessen

Tverrfaglig samarbeid

Helhetsperspektiv

Hverdagsrehabilitering krever at man ser mennesket som et hele. Som et subjekt, ikke et objekt, men som en deltager og ikke som en tilskuer. Det forutsetter sans for menneskelig mangfold og variasjon. Det handler om å se mennesket i dets omgivelser i de relasjoner og rollene de inngår i forhold til hverandre. Det kreves ulik kunnskap for å støtte personen i prosessen. De ulike yrkesgruppene må jobbe sammen for å skape en helhetlig prosess. Det krever evne og vilje til samarbeid med andre faggrupper. Å jobbe tverfaglig innen hverdagsrehabilitering betyr å samarbeide på tvers av eller mellom fag med brukeren som sentral part i teamet.

Samspill

Tverrfaglig samarbeid bygger på ulik, men likeverdig kunnskap. De ulike fagpersonene er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne møte utfordringene til brukers beste. Godt samspill avhenger av at man kan forstå og ta del i den andres virkelighetsoppfatning. Man må kjenne til og respektere hverandres rolle og arbeidsoppgaver. Det stiller krav om dialog og interaktiv involvering faggruppene imellom og med bruker.

Enfaglighet eller flerfaglighet

Dersom problemstillingen er enkel kan det kreves innsats fra kun en fagguppe. Enfaglighet kan forstås som et arbeid gjort av en person med ståsted i en faglig utdannelse og tradisjon. Er det samarbeid foregår dette kun via informasjonsutveksling.

Flerfaglighet er et samarbeid mellom flere faggrupper som jobber i en koordinert prosess, men som jobber parallelt med hverandre. De oveskrider ikke faggrensene til andre faggrupper. Interaksjonen er ikke preget av nærhet og avhengighet. Hver og en gjør sin jobb, de møtes og de rapporter hvor langt de er kommet i jobben.

Samordnet tverrfaglighet:

Her informerer aktørene hverandre om eget arbeid og setter opp felles mål, der den enkeltes ansvar for mål og tiltak spesifiseres. Her tillates gruppene i stor å jobbe uavhengig av hverandre, men målet er felles.

Integrert tverrfaglighet

Når rehabiliteingsbehovet er sammensatt og komplekst, kreves integert tverrfaglig samarbeid. Her har faggruppene innsikt i hverandres kompetanse og funksjon, og de ulike faggruppene jobber tett sammen med utgangspunkt i brukerens behov og problemer. Det er en felles forståelse i fohold til oppgavene og det bygges opp felles holdninger til hvordan jobben skal utføres.