Teori

4. Rehabiliteringsprosessen

Litteratur

Eide & Eide (2007) Kommunikasjon i relasjoner, samhandling, konflikløsing, etikk, Gyldendal Nosk Forlag, Oslo

Grimsmo A. (2012) Veien frem til et helhetlig pasientforløp Veileder

Helsekompetanse.no -E-læring for individuell plan

Hjort, P. (2004) Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Artikkel, forelesning høskolen i Oslo

Lauvås, K.,  Lauvås P. (2004) Tverrfaglig samarbeid – perspektiv og strategi, Universitetsforlaget, Oslo

Nordmann, Sandvin, Thommesen (2013)"Om rehabilitering" Kommuneforlaget

Olesen, J. (2009) Teamsamarbeidets betydninger for rehabiliteringsprosessen Fysioterapeuten nr 1 s 19- 26

Romsland, G., Dahl, B., Slettebø, Å.(2015) Sykepleie og rehabilitering Gyldendal Norsk Forlag

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen