Teori

5. Velferdsteknologi

Organisering

Teknologi skaper endring i praksis

Man sier at for å få en vellykket prosess i forhold til implementering av velferdsteknologi er 20 % avhengig av en velfungerende teknologi, men hele 80 % avhenger av organisasjonen og prosessene rundt den. Teknologien må integreres i øvrige helse- og omsorgstiltak. Målet er at oppgavene skal bli lettere, billigere eller bedre, men ofte krever teknologi en omorganisering av praksis for at dette skal skje. Skal en person gjøre helsemessige registreringer i hjemmet må det lages rutiner for hvordan dette skal følges opp av helsevesenet. Skal en person følges opp i forhold til GPS-sporing må man vurdere hvordan dette skal organiseres på best mulig måte etc.

Rutiner må legges om

Ved hjelp av velferdsteknologiens muligheter kan man finne nye løsninger og skape forbindelser der det tidligere har vært tette organisatoriske sperrer. For å få en effektiv tjeneste kreves det da en gjennomgang av arbeidsmåter og omlegging av disse for å få best mulig utbytte av teknologien. Det kreves endringer av rutiner og utprøving av nye arbeidsformer i tett dialog med både brukere, ansatte og IT-tjenesten. Vellykket velferdsteknologi, teknisk sett, kan være direkte mislykket, dersom det ikke blir lagt til rette for nødvendige organisatoriske endringer. Teknologien må innarbeides som et verktøy i tjenestens oppgaveløsning.

Forsvarlig lagring av sensitiv informasjon

Velferdsteknologi kan generere store mengder sensitiv informasjon. Dette stiller krav til forsvarlig håndtering av informasjonen. Datatilsynet oppfordrer til å begrense datamengden som lagres til kun det som er nødvendig. De fremmer også bruk av sanntidsløsninger dersom historikk ikke er nødvendig i den gitte situasjonen.

Varsling og lokaliseringsteknologi krever vedtak

Det må gjøre vedtak før en kan ta i bruk varslings og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. Dette sikrer at det som skjer er på grunnlag av loven og kan etterprøves ved gjennomgang av arkivert dokumentasjon.

Sårbar teknologi

Teknologien kan være sårbar.Det skjer tekniske feil, teknologien fungerer ikke alltid som forventet eller det kan oppstå menneskelig svikt. Det vil i mange tilfeller være nødvedig å ha en plan B dersom teknikken svikter. Det vil også være viktig å ha teknisk personell for feil løsing. Det kan være store utfordringer med å få de ulike tekniske løsningene til å samvirke og man kan oppleve tregt/usikkert nett. Så lenge kommunen er eier av et hjelpemiddel og anbefaler det, har kommunen ansvar for oppfølging.

Alarmmottak

Som alarmmottak benyttes ulike løsninger- f.eks. brannvesenet, vaktselskap, pårørende og alarmsentralen Hjelp 24 som er en privat landsdekkende aktør. Noen kommuner praktiserer forskjellige løsninger avhengig av brukerens behov.