Teori

6. Etikk

Dilemma hverdagsrehabilitering

Nå skal du arbeide med ulike dilemmaer som oppstår i møte med Harald og Signe. Men før du går i gang skal du få lære mer om hva et dilemma er, hvordan det kan oppstå og hva etisk handlingskompetanse er. 

Les mer om oppgaven under "Dilemma Harald".

Fram til samling 2 skal dere arbeide sammen med dilemma fra egen arbeidshverdag som dere diskuterer i egne grupper og legger frem på samling 2.

Introduksjon

Etisk handlingskompetanse

Gjennom erfaring og egen ”gransking”, samt egne refleksjoner over situasjoner, så kan man i større grad bli bevisst sitt ståsted med hensyn til hvilke verdier som fremmes, samt hvem sine verdier som legges til grunn i arbeid med hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.

Etisk handlingskompetanse læres gjennom etisk bevisstgjøring og refleksjon. Nordby (2012) understreker at handlingsvalg i rehabiliteringsarbeid ikke kan baseres på vedtatte normer og verdier, men må være personlig begrunnet i møte mellom helsepersonell og de menneskene som deltar – brukere, medarbeidere og myndigheter. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi kjennetegnes nettopp av samarbeidsprosesser og situasjoner som aldri er like.

Hver situasjon er unik. Man må reflektere over situasjonen og være bevisst verdivalg og ikke minst hvem sine verder som står på spill. Det er nødvendig for å beskytte mot fordommer, og ikke minst komme til livs fordommene i forhold til rutinepreget arbeid. Selv om man alltid har tatt inn avisen til andre brukere, så er det ikke sikkert at det er riktig å gjøre i Harald sin situasjon.

Etisk refleksjon

Etisk refleksjon i arbeid med hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi innebærer å sette søkelyset på hva som står på spill i en situasjon der hverdagsrehabilitering planlegges, gjennomføres eller evalueres.

Det innebærer videre å utforske hva som oppfattes som viktige mål og verdier for både tjenesteyteren, brukeren, deres samarbeidspartnere og sosiale nettverk. For Harald sin helse og livskvalitet er det avgjørende at de personene han møter i hverdagen, er enige om hvilke mål og midler som gjelder.


Dilemma Harald

Harald Jenssen, dilemma

Harald har kommet hjem fra oppholdet ved opptreningsinstitusjonen etter lårhalsbruddet. Han blir tildelt hverdagsrehabilitering for fire uker. Haralds mål er å gå bedre for å klare de daglige funksjoner. Han vil også klare seg selv i dusjsituasjon.

Alle ansatte i hjemmetjenesten er informert om Harald sine mål. Og at Harald har gode forutsetninger for å klare seg fint og bli sjølhjulpen, men at det er en periode med trening og øvelse for å komme dit.

Likevel tar noen av de ansatte i hjemmetjenesten over og hjelper Harald med funksjoner han klarer selv. Han skal for eksempel trene på å gå i postkassen for å hente avisen som en del treningen. Det er en tendens til at hjemmetjenesten tar inn avisen når de kommer. Enkelte synes at Harald fortjener å få inn avisen, det er jo bare en bagatell, og han vil slippe strevet med å hente den.

Og i dusjsituasjon opplever enkelte at det tar for lang tid, og hjelper i stor grad til med påkledningen. Det er mange andre brukere som skal ha oppfølging. Og andre synes det er vanskelig å se på at Harald strever så lenge med bukse og strømper.

Nå har du lest om Harald, og om ulike dilemmaer som kan oppstå. Hva bør du tenke over for å kunne møte Harald på best mulig måte?

Reflekter over følgende:

Hva med brukermedvirkning / brukerstyring?

Harald har vært innstilt på å klare seg selv lengst mulig uten noen form for hjelp. Dette var også hans innstilling før lårhalsbruddet.

Men han syntes at alt ble så vanskelig etter bruddet. Fysisk form som var god i utgangspunktet, fikk seg en skikkelig trøkk etter bruddet og han hadde ikke trodd at nedsatt funksjon kom så fort.

Og så var han veldig imponert over all hjelp som man kunne få i en slik situasjon. Og han må innrømme at det er svært så behagelig å få hjelp, til tross for at han vil bli selvstendig, og ønsker å styre mest mulig selv.

Han synes han får så god vask av ryggen og det er behagelig at noen vasker håret.

Om han kunne få noe hjelp til dette videre, så kunne han jo gjøre mye annet selv…Han har tenkte at han kunne for eksempel ta en tur til kaffen hvor alle vennene bruke å sitte, og bruke krefter på det, i stedet for å bli helt sliten med dusjing.

Vi har her en situasjon med sprikende mål. Hva vil bruker? Vil han få hjelp til dusj/tildeling av timer, og heller bruke tiden sin mer etter hans egentlige mål??  Harald klarer jo å dusje selv.

Og hva med hans motivasjon, om han ikke får hjelp til dusjinga? Vil mangel på hjelp her nedsette hans trivsel?

Hva med samarbeid med pårørende eller /og andre nærpersoner?

Harald har tre barn. En sønn og to døtre. De har stilt opp spesielt mye for sin far i denne perioden han har hatt vansker med å gå.

En fra hverdagsrehabiliteringsteamet er daglig hos Harald og har gangtrening.

En dag er en av hans døtre til stede, og hun hentyder at det kan ikke muligens ikke er så riktig at han skal være så aktiv og at han kanskje skal ta det mer med ro i fremtiden. Han kan jo falle igjen, og da er det vel best at han holder seg mer i ro og får den hjelpen han trenger? Hun sier at han er jo tross alt  82 år, og må kunne nyte alderdommen i stedet for å holde på med øvelser som sikker sliter han ut..

Her er en vanlig problemstilling som kan stilles fra pårørende. Pårørende til gamle/eldre foreldre kan ikke helt se og forstå at det å være så aktiv er det mest gunstige for sine foreldre.  

Hva er rollene her? Hva vil Harald selv? Klarer han å overbevise sin datter at det å komme seg i aktivitet, kan være den beste veien til hans livskvalitet? Eller vil han også tenke at ”kanskje er det best at jeg tar det mer med ro”?

Hva er fagpersonenes rolle i en slik situasjon? Kan man overprøve datters syn?

Kommunikasjon og samarbeid for å øke felles forståelse er viktig her. Fagpersoner må se utfordringen i å fremme forståelse og også få til en dialog  med pårørende om dette. Dersom man ikke tar tak i en slik problemstilling, kan det faktisk bli en reell situasjon at Harald holder seg mer i ro. Hvilket ikke trenger å være det beste for han, verken i nåtid eller fremtid.      

Hva skjer når perioden med hverdagsrehabilitering er over?

Harald hadde verken hjemmetjeneste eller andre tjenester før lårhalsbruddet. Han hadde jo følt seg nokså ensom etter at kona gikk bort, til tross for at ungene kommer innom. Men de var jo ikke der daglig da... 

Harald har kjent en god trygghet i at det kommer noen innom dagelig, og at både hjemmetjeneste og hverdagsrehabiliteringen har vært hos han. Han synes at det har vært fint med noe å prate med, og det er enklere å trene i lag med noen. Alt blir liksom et tiltak alene. Og han synes også at humøret han bedret seg den siste tiden med alle folkene til stede. Han ser virkelig frem til at det kommer noen.

Dette kan være en vanskelig situasjon, både for Harald og for de som er inne med tilbud/hjelp.  

Hvordan skal man unngå at Harald blir utrygg? Hva skal til for at han ikke opplever en stor ensomhet etter perioden? En ensomhet som i verste fall kan sette han tilbake både fysisk og psykisk?

Grundig informasjon i starten om hvor lenge hverdagsrehabiliteringen varer er svært viktig.

Så er det jo spørsmål om hjemmetjeneste skal være til stede i et videre forløp.

Oppfølging spesielt med tanke på hans ensomhetsfølelse kan være på sin plass å tenke på. Men her må man være i tråd med brukers målsetting. På hvilken måte skal man komme slike problemstillinger til livs, når de ikke er i henhold til Harald målsettinger for hverdagsrehabilitering?

Kan man tenke samarbeid med hjemmetjenesten, at det tar videre det faktum at Harald er ensom? Hva kan de i så fall tenke av tiltak?

Hva med hverdagsrehabiliteringsteamets samarbeid med hjemmetjenesten?

Harald har fått tildelt hjelp til dusj i perioden etter at han kom fra opptreningsinstitusjon.

Når hverdagsrehabiliteringen kommer inn i bildet, har hjemmetjeneste vært inne et par uker og hjulpet til i dusjsituasjon.

Treningen starter med å bli selvhjulpen, og i takt med at styrke og bevegelighet øker i beinet, så klarer Harald mer og mer selv. Etter tre uker er han så godt som selvhjulpen.

I denne man situasjonen kan hverdagsrehabilitering oppleves som at man ”tramper i beddet” til hjemmetjeneste og at teamet kommer inn og overtar, for så å avslutte tjeneste for hjemmetjeneste.  Så kan det også oppleves som at teamet består av bedrevitere, som kommer inn og vet best. 

Før å unngå misforståelser og følelse av overtramp både ovenfor hjemmetjeneste og Harald, så er det viktig å ha fokus på tverrfaglig samarbeid  og felles forståelse for brukers mål,  og hvilke tiltak som settes i verk.

Teamets oppgave med å formidle Harald sine mål til hjemmetjeneste er svært viktig, og det er påkrevet med jevnlige møter og evalueringer. Er alle inneforstått med hva som er målene, og hva som er tiltakene for å nå målene?

Det kan være utfordrende å skape samarbeidsarena i travle hverdager, men det er desto viktigere å få til samarbeid for at Harald skal få det best mulig ut fra sine forutsetninger.

Kompetanse i, og forståelse for hva hverdagsrehabilitering er, er elementære forutsetninger.