Læring i praksis

Verktøy for læring

Hva forstås med hverdagslæring? Hvordan øke styrken i din egen læring? Hva er aksjonslæring? Tom Tiller, professor i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, vil gjennom tre filmer gi deg en introduksjon om dette.

Film 1 Hverdagslæring

Læring i hverdagen, eller erfaringslæring, er en av hovednervene i all yrkesutøvelse. Målet må derfor være å gi slik læring de best mulige vilkår. Forskning viser at læringen er en uutnyttet ressurs, og dette har konsekvenser for resultatoppnåelse, utvikling og vekst i organisasjonen der du arbeider. Ofte er det slik at erfaringene hoper seg opp, men  at læringen ikke øker tilsvarende. Satt på spissen kan man stille spørsmålet om det er mulig å ha 40 års erfaring, men bare ett års læring? I denne videoen argumenteres det for at hverdagslæringen både må og kan styrkes. Det aller viktigste for å komme i gang er å forstå hvorfor dette er så viktig.

Litteraturforslag:

Tom og Rita Tiller (2002). Den andre dagen - det nye læringsrommet. Cappelen Damm. Oslo.
Tom Tiller (2006). Aksjonslæring- forskende partnerskap i skolen. Cappelen Damm. Oslo.
Tom Tiller og Svein Helgesen (2011). Bedre leder. lederutvikling gjennom reflektert praksis. Cappelen Damm. OsloSiw Skrøvset og Tom Tiller (2011). Verdsettende ledelse. Cappelen Damm. Oslo


Film 2 Øke styrken i sin egen læring

Mens det i video 1 ble fokusert på spørsmålet "hvorfor", rettes søkelyset her på "hvordan", dvs. noen praktiske metoder og grep for å øke læringen i hverdagen. Og fordi arbeidsdagen er svært hektisk, og ikke har så mange rom for nye læringsgrep, må vi passe på at de metoder vi anbefaler kan få plass i hverdagen og oppleves som berikende og praktisk nyttig. Det er noen slike praktiske metoder som anbefales og skisseres her.

Litteraturforslag: Samme som ovenfor


Film 3 Aksjonslæring

Aksjonslæring er et relativt nytt begrep, men praksisen er likevel gammel. Det handler om en læring som er utviklingsorientert, og som fester blikket framover på den veien vi går i arbeidsfellesskapet. For bedre å forstå hva aksjonslæring er, settes denne her i sammenheng med det tilhørende begrepet erfaringslæring. Mens erfaringslæringen er tilbakeskuende, er aksjonslæring framoverrettet. Men disse to læringsdimensjonene henger også nært sammen. Dette illustreres i denne videoen gjennom metaforen "læringssykkelen".

Litteraturforslag: Tom Tiller (2006). Aksjonslæring - forskende partnerskap i skolen, kapittel 3. Cappen Damm. Oslo.