Læring i praksis

Organisering av opplæringen

Hovedmålet med læringsprogrammet:
Å få økt oppmerksomhet på viktigheten av å fremme aktivitet og mestring hos brukerne i helse- og omsorgstjenesten. Ansatte skal få økt kunnskap om temaet og skal ta kunnskapen med ut i praksis.


En forutsetning er at det er en ønsket prosess i ledelsen i organisasjonen. Det er ønskelig at flest mulig ansatte på avdelingen deltar i programmet. Dette for å skape en prosess i avdelingen som kan føre til endring i praksis.
 

Leder:

  • orienterer ansatte om kurset i forkant
  • setter sammen med ansatte, et felles mål for hva de ønsker å oppnå med kurset
  • finner en ressursperson på avdelingen, som skal drive prosessen sammen med henne/ham
  • tilrettelegger, sammen med ressurspersonen, for selvstudie, refleksjon og utprøving i praksis

Ressursperson:

  • inspirerer sine arbeidskollegaer til å ta i bruk læringsprogrammet
  • sammen med avdelingsleder, har ressurspersonen en aktiv rolle i forhold til tilrettelegging og veiledning ved gjennomføring av læringsprogrammet i avdelingen

Ansatte

  • setter seg inn i teoridelen av læringsprogrammet og reflekterer over fagstoffet og diskuterer fagstoffet med kollegaer
  • prøver ut teoriene i praksis