Introduksjon

Introduksjon

Fagtekst

Prinsippene for grunnleggende palliasjon gjelder alt helsepersonell som arbeider med alvorlig syke og døende pasienter, uansett fagområde, behandlings- og omsorgsnivå.

Lindrende behandling eller palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.
European Association for Palliative Care, EAPC, og Verdens helseorganisasjon, WHO

Grunnleggende palliasjon ivaretar

 • Kartlegging av symptomer og plager 
 • Symptomlindring 
 • Informasjon til pasient og pårørende 
 • Terminal pleie 
 • Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte 
 • Dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene

Den palliative kulturen kjennetegnes ved

 • Helhetlig tilnærming til den alvorlig syke og døende pasient og hans/hennes pårørende. 
 • Respekt for pasient, pårørende og medarbeidere, med fokus på pasientens beste. Dette innebærer at pasient og pårørende blir møtt og forstått i forhold til sin situasjon. 
 • Aktiv og målrettet holdning til diagnostikk, forebygging og lindring av symptomer. 
 • Forutseende planlegging og tilrettelegging med tanke på behov og komplikasjoner som kan komme til å oppstå. 
 • Fokus på åpen kommunikasjon og informasjon. 
 • Tverrfaglig arbeid. 
 • Koordinerte tjenester og systematisk samarbeid på tvers av nivåene. 
 • Systematisk samarbeid med andre medisinske fagområder.

Bibliotek

Det anbefales å lese:

 1. Kaasa, S. og Haugen, D.F. "Fagfeltet palliativ medisin", Tidsskrift for Den norske legeforening; 126:326 - 8; nr.3 -26.januar 2006
 2. Rykkje, L. "Gi eldre en verdig død", Palliativ behandling spesielt rettet mot eldre mennesker er et økende behov. Sykepleien 2010 98 (2):70-73