Informasjon

Informasjon

Innhold:

  • Innholdet i denne nettsiden er tatt fra offentlige dokumenter, aktuell litteratur og erfaringer.
  • Ved å klikke på innholdsregisteret til høyre på siden kan du velge det som er aktuelt for deg.
  • Innholdsfortegnelsen er bygd opp med hovedkapitler og underkapitler.
  • I hvert hovedkapittel får du en beskrivelse av innhold og hensikt.
  • For å tydeliggjøre situasjoner som kan være en utfordring i praksis, presenterer vi dette i monologer og kortfilmer. Filmene gir ingen fasit for prosessen rundt arbeidet med Individuell plan, men kan brukes som utgangspunkt for refleksjon. Filmene egner seg også godt i undervisning og gruppediskusjoner.
  • Under hver film er det en funksjon som heter Vis avskrift av video. Trykker du på denne får du opp en ramme hvor du kan lese det som blir sagt i monologen, og hva filmene handler om.

Tjenestemottaker og tjenesteyter er begrep som blir brukt i veileder/forskrift for individuell plan. Begrepene blir brukt der dette er naturlig, samt synonym som bruker, fagperson og pasient.

 

Ordforklaringer, litteraturhenvisninger, lenker til aktuell informasjon

Møter du på ord eller begrep som er vanskelig å forstå, har du muligheten til å velge ordbok for forklaring. I innholdsfortegneslen til venstre i bildet finner du ordboken, samt aktuell litteratur og et lenkebibliotek.