Psykiske lidelser

Økt sårbarhet

Autisme innebærer en annen måte å oppfatte og fortolke verden på. Mange med ASF har i tillegg en utviklingshemning. Da er det ikke så vanskelig å forstå at dette skaper utfordringer, og at disse utfordringene gir en økt sårbarhet. Som igjen kan føre til ulike typer atferdsavvik og psykiske lidelser.

Det er viktig at du som jobber for en person med ASF kjenner til denne sårbarheten. Da kan du lettere bistå og tilrettelegge på en måte som kan forebygge utvikling av psykiske lidelser eller annen atferdsproblematikk.

Økt sårbarhet for psykiske lidelser hos personer med ASF kan skyldes:

Personer med ASF har ofte en høy grad av arousal og nedsatt evne til å mestre stress. Uforutsigbarhet, endringer i rutiner og nye situasjoner er vanskelige å takle. Noe som kan gi engstelse og uro ved større endringer i livet (skifte av skole/jobb, overgang ungdom-voksen), men også i dagligdagse og trivielle situasjoner. Dette kan gi økt sårbarhet for psykiske vansker.

Frontallappene fungerer som hjernens administrative senter. Her finnes forutsetningene for å kunne planlegge, organisere, regulere følelser, fokusere oppmerksomhet, ha tidsfølelse.

Ved en svekkelse i frontallappens funksjoner, vil personen kunne oppleve manglende mestring i hverdagen og manglende kontroll over egne reaksjoner og følelser.

Dette kan gi økt sårbarhet for psykiske vansker.

Mange med ASF opplever at de faller utenfor det sosiale fellesskapet og ikke passer inn i det samfunnet de er nødt til å være en del av. Mange barn og unge kan ha en skolegang preget av mobbing, ensomhet eller utestengning. Mange unge voksne med ASF og mindre/liten grad av evnemessig svikt, drømmer om jobb, venner eller kjæreste som andre ungdommer. Men de opplever ofte å komme til kort. Resultatet kan bli lav selvfølelse, pessimisme og håpløshet for livet og fremtiden.

Dette kan gi økt sårbarhet for psykiske vansker.

Noen personer med ASF kan være veldig gode til å snakke for seg og/eller ha imponerende faktakunnskap på enkelte områder. Men det er ikke alltid at språkforståelsen er like god, og til tross for imponerende kunnskaper på enkelte områder kan vanlig «common sense» eller hverdagslige ferdigheter på andre områder være påfallende dårlige. De er dermed mindre mestrende enn det omgivelsene kan tro, og blir lett overvurdert. Resultatet kan bli at de stadig overbelastes med krav og forventninger som de ikke har mulighet til å innfri. Noe som kan oppleves som stress og tilkortkommenhet.

Dette kan gi økt sårbarhet for psykiske vansker.

Evneutredning og funksjonskartlegging er ofte nyttig for å sikre at krav og forventninger står i stil med det personen kan mestre.

Psykisk helse og psykisk utviklingshemming - Film 1

(norsk tale)