Psykiske lidelser

Tvangslidelse

Vinduer
Foto: Asparukh Akanayev (CC BY 2.0)

Tvangslidelse oppstår som regel i tidlig voksen alder. Men symptomene kan også vise seg for første gang i barndom (da særlig rundt 10-12 års alder) og også i godt voksen alder.

Man anslår at 1-3 % av befolkningen har en tvangslidelse. Nyere studier gir holdepunkter for at denne andelen er høyere hos personer med ASF.

Tvangslidelse består ofte av både tvangstanker og tvangshandlinger, eventuelt kan det ene være mest dominerende. Ambivalens og tvil er ofte sentralt.

Tvangstanker er påtrengende og tilbakevennende tanker, bilder eller impulser som oppleves skremmende, til dels uforklarlige og som skaper stor grad av angst. De vanligste tvangstankene handler ofte om smitte og om uønskede/farlige situasjoner (brann, innbrudd, ulykker). Noen får påtrengende tanker som oppleves upassende eller ubehagelige -disse kan være av seksuell eller blasfemisk karakter.

Noen får tanker om at de kan komme til å gjøre noe de slettes ikke ønsker, som for eksempel å skade noen de er glad i.

Tvangshandlinger gjennomføres for å lindre angsten for at noe fælt skal skje. Angsten avtar (= lettelse) når tvangshandlingene gjennomføres. Dette virker forsterkende på trangen til å gjenta handlingen (ønsker å føle lettelse/mindre angst). De vanligste tvangshandlingene er overdreven vasking eller sjekking. Tvangshandlinger kan også være knyttet til overdreven orden, symmetri, gjentagelse eller mentale ritualer som telling eller stadig behov for forsikringer fra andre.

Personen er oftest klar over at angsten er urealistisk og at tvangshandlingene er overdrevne eller meningsløse, men likevel gir forsøk på å avstå fra dem sterke angstreaksjoner. Fornuften klarer ikke å overbevise følelsene.

Angsten avtar (= lettelse) når tvangshandlingene gjennomføres. Dette virker forsterkende på trangen til å gjenta handlingen.

  • Diagnosekriteriene krever at tvangstanker og/eller tvangshandlinger må ha vart i minst 2 uker, og at de er tilbakevendende og ubehagelige.
  • Tvangstanker/handlinger oppleves ikke lystbetonte. Personen opplever dem som overdrevne eller urimelige, og forsøker å avvise eller motstå dem.
  • De er så plagsomme eller tar så mye tid at det påvirker personens fungering i det daglige.
  • Selv om tvangstankene oppleves fremmede og i konflikt med personens syn på seg selv, oppfattes de som egne tanker -og ikke noe påført utenfra.
  • Tvangspregede tanker kan også oppstå som del av symptombildet ved en depresjon (Diagnosen tvangslidelse bør bare settes når symptomene oppstår/vedvarer også utenfor en depressiv episode).
  • Noen psykiske lidelser kan utløse eller forsterke symptomer på tvangslidelse (angst, depresjon), mens andre kan ha overlappende eller lignende symptomer (schizofreni, Tourettes syndrom/tics).