Epilepsi

Forekomst

Jente ser på blomst gjennom forstørrelsesglass.
Foto: National Park Service, Flickr (Public Domain)

Rundt 65 millioner mennesker har epilepsi på verdensbasis. I Norge er det funnet at rundt 0,7 % av befolkningen har aktiv epilepsi (2). Med aktiv epilepsi menes personer som har hatt epileptiske anfall de siste fem årene og/eller som fortsatt bruker antiepileptiske legemidler. Dette innebærer at det i Norge er rundt 36 000 mennesker med aktiv epilepsi, ca. 5 000 av disse er barn.

Fordi barnas umodne hjerne har en sterkere tendens til ”generalisering”, det vil si rask spredning av den epileptiske aktiviteten til begge hjernehalvdeler, enn voksne, er det blant barn en nokså jevn fordeling mellom fokale og generaliserte epilepsier. Hos voksne er rundt 75% fokale anfall.

Epilepsi kan debutere i alle aldre.

Andelen med nydiagnostisert epilepsi er høyest i det første leveåret og etter fylte 65 år. Insidensen i vestlige land er funnet å være rundt 50/100 000/år (3). Det betyr at det i Norge er rundt 2 500 nye tilfeller hvert år. I barneårene er insidensen noe høyere, og i den eldste delen av befolkningen øker insidensen jevnt etter 65 år. Den er 85,9/100.000/år i aldersgruppen 65-69 år, mens den er mer enn 135/100.000/år blant dem over 80 år (4).


Blant utviklingshemmede har rundt 20 % epilepsi, og i epilepsipopulasjonen er rundt 20 % utviklingshemmet. Jo alvorligere utviklingshemning, jo høyere er forekomsten av epilepsi.