Kartlegging

Analysere data

Etter at dere har registrert ulike atferder i forhold til frekvens og/eller ved hjelp av en FAK analyse kan dere se på skjemaene og finne ut om det er noe mønster i det dere ser. Ofte viser det seg at foranledningene og konsekvensene, det vil si det som skjer rett før og rett etter den uønskede atferden, er der den viktige informasjonen om vår mulighet til å endre ligger. For eksempel kan det hende at personen ofte spytter når noen sier «skynd deg» eller begynner å rydde vekk det han/hun holder på med før han/hun er ferdig eller lignende. Da kan det være at personen blir frustrert under tidspress og viser det ved å spytte. Eller kanskje andre går vekk, går ut av personens leilighet, når han/hun spytter. Da kan det jo være at spyttingen er en måte for personen å få være alene på?

Foto av belegningsstein lagt i mønster.
Foto: oatsy40, Flickr (CC BY 2.0)

Ofte er svaret en kombinasjon av dette. Det vil si at foranledningen trigger en frustrasjon hos personen, og hans eller hennes påfølgende atferd fører til at det som var frustrerende (for eksempel krav om å skynde seg) blir «borte». Når vi vet dette, kan vi endre situasjonen. Kanskje vi lar personen bruke den tiden han/hun trenger, eller tilrettelegger situasjonen bedre slik at den tar kortere tid for personen å gjennomføre, eller kanskje vi lærer ham/henne en annen måte å si fra at han/hun trenger mer tid på?

Noen ganger kan det være vanskelig å se noe mønster i registreringen. Da kan det være hensiktsmessig å be noen utenfra, fagfolk fra andre hjelpeinstanser, å bistå i kartleggingen. Kanskje kan det også være nødvendig med en grundigere undersøkelse enn det dere i nærpersonalet kan gjøre.