Personalatferd

Målrettet miljøarbeid

Asfaltvei med fjell og skog
Foto: Daniel Weinand, Flickr (CC BY 2.0)

Målrettet miljøarbeid er en arbeidsmodell som består av ulike metoder, faglige intervensjoner og profesjonelle holdninger - styrt i målrettede prosesser. Hvis en miljøarbeider skal kunne arbeide målrettet må tre ulike komponenter være tilstede; fagkompetanse, holdninger og verdier og miljøarbeiderens evne til å samarbeide. Det er ikke tilstrekkelig med god fagkunnskap og bred kompetanse, dersom miljøarbeideren utviser holdninger og verdier som ikke hører hjemme i omsorgsfaget. Ei heller hjelper det at miljøarbeideren gir uttrykk for gode holdninger og verdier, hvis vedkommende ikke får til å samarbeide med andre eller gjennom sin atferd viser at holdningene og verdiene ikke er integrert i den praktiske yrkesutøvelsen (Bech m.fl., 2004).

Å arbeide med mennesker som på en eller annen måte er i behov av hjelp og bistand gir oss en unik mulighet til å gjøre en forskjell i andres liv. Nettopp denne muligheten må vi være bevisst på å benytte på en slik måte at forskjellen personen opplever ved vår hjelp og bistand, er en forskjell vedkommende ønsker og verdsetter. Altså må våre holdninger og verdier og den atferd vi viser overfor tjenestemottakerne, bidra til positive erfaringer og opplevelser i tjenestemottakernes hverdag.

Å arbeide målrettet innebærer at det arbeid man utfører foregår i en bestemt rekkefølge, gjerne etter en oppsatt plan. Arbeider vi i team med kollegaer eller sammen med andre yrkesgrupper, er det vesentlig at alle er enige om hvilke målsetninger vi arbeider mot, hvilke(n) metode(r) vi skal bruke, hvilke oppgaver de ulike involverte personene har ansvar for å utføre og tidsfristene vi har satt for de ulike oppgavene. Det er også vesentlig at beslutningsmyndighet blant de som samarbeider i team er tydelig definert. Når disse forholdene er bestemt på forhånd og alle involverte er kjent med dem, kan målrettet arbeid starte.

Innenfor helse- og omsorgsfaget utvikles det kontinuerlig metoder, strategier og tiltak for opprettholdelse og utvikling av ferdigheter hos mennesker med ASF og/eller psykisk utviklingshemming. Supplerende teknologiske løsninger legger til rette for at mennesker med ASF skal kunne leve så frie, selvstyrte og selvstendige liv som mulig. Slik kan man også arbeide for å optimalisere tilpasningen og tilgangen til hjelp fra omsorgsytere, slik at behovene personen til enhver tid har styrer den bistanden som ytes. Lover og forskrifter bidrar til å kvalitetssikre og standardisere de tjenester mennesker med disse utfordringene har krav på, og kan søke om.

Innen helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner beskrives det ofte at de tjenester som ytes til brukerne er forankret i målrettet miljøarbeid. Den enkelte tjenestemottakers enkeltvedtak beskriver hva slags hjelp og bistand som skal ytes, hvor den skal ytes og omfanget av helse- og omsorgstjenestene den enkelte får tildelt. I tillegg kan enkelte tjenestemottakere også ha Individuell plan (IP), og overfor noen tjenestemottakere har kommunen også fattet et kapittel 9 vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven omfatter reglene for å forebygge, men også å lovhjemle nødvendig bruk av tvang og makt overfor enkelte mennesker som har psykisk utviklingshemming (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). Dette kapitlet i E-læringskurset går ikke nærmere inn på bestemmelsene i Kapittel 9, men vil i hovedsak omhandle miljøarbeid og personalatferd.

Erfaringer med ulike boligtilbud