Etikk

Tvang og makt

Foto av en syngende rødstrupe
Foto: Bernd Thaller, Flickr (CC BY 2.0)

Alle har rett til at tjenestetilbudet blir tilrettelagt med respekt for den enkelte person, og så langt som mulig i overensstemmelse med personens selvbestemmelsesrett. For å hindre vesentlig skade, som for eksempel selvskading, skade på andre eller helseskade, kan det noen ganger være aktuelt å bruke tvang. Dette har vi strenge regler for. Reglene skal forebygge og begrense bruken av tvang. Før man bruker tvang må tillitsskapende tiltak eller andre løsninger være prøvd først.

Bruk av tvang – khol kap 9 og pbrl kap 4A

KHOL Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

§ 9-1. Formål

Formålet med reglene i dette kapitlet er å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt.

Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig i overensstemmelse med brukerens eller pasientens selvbestemmelsesrett.

Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte.


PBRL Kapittel 4 A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.

§ 4A-1. Formål

Formålet med reglene i dette kapitlet er å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt å forebygge og begrense bruk av tvang.

Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.