Motivasjon

Atferdsavtaler

Foto: Lindsey B, flickr (CC BY SA 2.0)
Foto: Lindsey B, flickr (CC BY SA 2.0)

Siden mange med ASF sliter med å få oversikt og å planlegge livet sitt, samtidig som de ikke liker å bli bestemt over, kan atferdsavtaler være et godt alternativ. Noen har utviklet så sterk motstand mot instrukser, beskjeder og mas at de lar være å gjøre ting de egentlig liker, bare for å slippe unna. Atferdsavtaler er som navnet sier, skriftlige avtaler vi kan gjøre med tjenestemottaker for så å la han eller henne administrere systemet selv uten innblanding fra personalet. Systemer krever at man kan lese litt og at man kan gjøre en del ting selvstendig.

Hovedelementer i Atferdsavtaler

Møter

Der planlegger og evaluerer vi tjenestemottakers dag. Fremmøte og gjennomføring er tjenestemottakers eget ansvar. Vi gjennomgår hvilke oppgaver som er gjort og hvilke som ikke er gjort, i nøytrale former. Videre teller vi opp hvor mange poeng som er opptjent, og setter det over på sparing.

Tegnøkonomisystem

Systemet er tilpasset tjenestemottakers nivå og interesser, han eller hun kan gjerne spare til flere ting samtidig.

Oppgavekriterier

Nøyaktige og enkle beskrivelser av hva de ulike oppgavene innebærer, og hvor mange poeng de er verdt.

Møterom og inspirert personal.

Tjenestemottaker kan påvirke sin egen hverdag og må ta konsekvensene av egne valg. Fokus blir satt på mestring/gjennomføring av oppgaver uten at noen maser, noe som gjerne fører til at han eller hun får lyst til å gjøre oppgaver fordi det lønner seg og dermed er motiverende.

Du lager lister over alle sentrale oppgaver/aktiviteter fra elevens hverdag, også de oppgavene tjenestemottaker vanligvis gjennomfører.
Lag en bank med skal og bør oppgaver med poengskala.

Lage et tegnøkonomisystem som passer for tjenestemottaker, det vil si som ”matcher” funksjonsnivå og interesser. Dersom vedkommende forstår tall kan du bruke poengsystem eller penger. Brikker, ord/bokstaver, nøkler og puslespill kan også være lurt.

Skal-oppgaver kjennetegnes ved at de er viktige for helse eller for å få evaluert dagens plan (eksempel: møte opp til møte om atferdsavtalene).

Bør-oppgaver kjennetegnes ved at de kan utsettes eller hoppes over fra tid til annen, uten at dette har store konsekvenser verken for brukeren av systemet eller andre (for eksempel det å gå ut med søpla).

De fleste oppgavene skal være børoppgaver.

Møtet

Møtet skal være hyggelig men formelt, og man kan gjerne tilby kaffe, te, saft eller lignende.

En avtaleplan gjelder fra et møte til neste.

Møtet starter med å evaluere forrige plan

Personalet går igjennom oppgavene tjenestemottaker har utført eventuelt ikke utført. For hver gjennomført oppgave settes poengene/tokens over på en bonussøyle og telles opp. Eleven kan videre sette disse over på tegnøkonomisystemet sitt

Man kan gi en egen møtepremie dersom han eller hun har utført skal- oppgaven og en bør- oppgave.

Skal-oppgavene presenteres av tjenesteyter, samt et utvalg av bør- oppgaver som han eller hun kan velge mellom, eventuelt velge vekk to eller tre av oppgavene. De valgte oppgavene skrives inn på avtaleskjema, og begge parter underskriver avtalen.

Det er lurt å sette av tid slik at tjenestemottaker kan benytte resten av møtet til å ta opp aktuelle temaer.

Møtet avsluttes med å ønske ham eller henne ”lykke til”.

Regler for personalet

Systemet skal alltid forklares for personen med ASF før igangsetting.

Man skal ikke lokke eller true ham eller henne til å gjennomføre aktiviteter eller oppgaver
Dersom tjenestemottaker ikke følger opp avtaler eller oppgaver som er avtalt på dagsplanen, kommenteres ikke dette.

Du bør ikke minne tjenestemottaker på oppgavene, det er viktigere å snakke med ham eller henne om andre dagligdagse ting, og holde god stemning. Det kan ta tid før noen kommer i gang, spesielt hvis de har utviklet strategier mot å bli bestemt over.

Du må alltid møte presis, og vær nøye med å overholde din del av avtalen selv om tjenestemottaker ikke møter. Ved boikotting, forstyrrelser eller problematferd under møtet, bør du avvente til han eller hun selv fortsetter møteavholdelsen. Husk at det spiller ingen rolle for deg, så vær blid og hyggelig uansett.

 • Ingen vil spare til noe de ikke vil ha
 • Alle vil spare til noe de gjerne vil ha
 • Noen kan spare lenge, andre mister motivasjonen, hvis det er for langt fram til målet
 • Mennesker med ASF har ofte uvanlige interesser

 • Gjør deg selv attraktiv å være sammen med.
 • Lær folk handlingsmønstre som lønner seg for dem.
 • La folk få påvirke omgivelsene sine på en hensiktsmessig måte (svar JA når de ber om hjelp eller cola på en grei måte).
 • Gi folk applaus, ros og goder når de gjør noe bra.
 • Mest mulig selvstendighet er et mål for alle.
 • Tilrettelegg for frivillighet.
 • Gi folk hjelpemidler hvis de trenger det.
 • Jobb mot systemer folk kan drive mest mulig selv.
 • Ikke mas og vær streng.
 • Gå trinnvis fram og bygg opp.
 • Få i stand et godt samarbeid i personalgruppen.
 • Skriv ned metoder og følg opp.