Samarbeid med pårørende

Utfordringer

Foto av en mann som kikker rett på oss.
Foto: Erich Ferdinand, Flickr (CC BY 2.0)

Av og til byr samarbeidet mellom pårørende og personalet på utfordringer. De profesjonelle har det største ansvaret for å legge til rette for best mulig samarbeid. Mange foreldre har uheldige erfaringer med seg gjennom mange år, der de har kjempet mot et system, som de føler har sviktet. En del er vant til å få stempelet «vanskelig», mens væremåten deres egentlig er uttrykk for frustrasjon over et hjelpeapparat som ofte ikke har fungert tilfredsstillende i møte med familienes behov for hjelp.

Ledelse og personale har det største ansvaret for å finne ut av hvor utfordringene ligger, når samarbeidet blir utfordrende. Bruk IP’en og hold fokus på hvilke beslutninger som er tatt for den enkelte beboer. Når planen fungerer godt, har beboer, pårørende og fagfolk et meget godt utgangspunkt for å samarbeide. Av og til opplever man at pårørende har andre ønsker for sitt barns liv, og da er det godt å kunne vise til felles dokumenter man er blitt enige om. Gjennom IP-arbeidet har man gode muligheter for å avdekke ulike syn på blant annet verdier og mål, og det er viktig at det blir satt ord på uenigheter.

I bloggen «vernepleier.com» kan du lese artikkelen «De vanskelige pårørende» - om pårørende som krever at fagfolk stiller spørsmål ved praksisen sin. Kritikk fra pårørende utfordrer til kritisk etisk og faglig refleksjon hos både ledelsen og personalet, som jobber med barna deres.

Som medarbeider i et annet menneskes hjem må du kreve av ledelsen din at dere jobber godt i personalgruppen med familiesamarbeid og med hvordan dere kan oppøve god kompetanse på relasjoner. Still krav om å få nødvendig opplæring og veiledning for å gi brukerne så gode tjenester som mulig. Det er nødvendig med mange nok personer på jobb samtidig for å gi gode og forsvarlige tilbud. I tillegg er det viktig med nok tid til refleksjon sammen med kollegaer – tid til å snakke sammen om jobben, til å utfordre og veilede hverandre. I tillegg er det nødvendig å opparbeide en kultur og holdninger der dere betrakter pårørende som ressurspersoner i beboernes liv.

Mange pårørende ønsker veldig mye informasjon om hva som foregår i boligen. Av og til opplever personalet at dette går ut over hva de har lov til å si. Vær kreativ og finn gode løsninger. Informer så mye som mulig uten å være illojal mot andre og/bryte taushetsplikt. Forklar vennlig og bestemt hvis det er noe du ikke kan svarer på. Men ikke «gjem deg» bak taushetsplikten!